Regulamin rezerwacji i wynajmu Domków w Roztoczańskim  Zaciszu.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Umowę uważa się za zawartą po uzgodnieniu terminu, wpłacie zaliczki oraz potwierdzeniu rezerwacji przez obiekt.
2.Domki wynajmujemy na minimum 5 nocy w sezonie wakacyjnym , poza sezonem- min 3 noce. Możliwy wynajem w krótszym okresie po uzgodnieniu.
3. Nie wynajmujemy Domków młodzieży.
4. Zwierzęta akceptujemy za dodatkową opłatą.

II. Rezerwacja i zasady płatności
1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na Roztoczańskie Zacisze Beata Nowaczewska Kaczórki 114, 22-440 Krasnobród; Nr konta Bank PEKAO S.A. : 98 1240 5497 1111 0010 9911 4773 kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
  • nazwę domku (Sosna, Modrzew lub Ostoja),
  • nr telefonu do kontaktu.

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobie rezerwującej przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4 Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem – pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.
6.W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7.W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Roztoczańskiego Zacisza, zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, po uzgodnieniu z Roztoczańskim Zaciszem przy uwzględnieniu dostępnych terminów.
9. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Domku. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
10. Cena najmu obejmuje opłatę klimatyczną.

III. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie
1. Zakwaterowanie następuje od godz.16:00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
3. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku w podnajem innym osobom. Liczba osób mających zamieszkać w Domku jest ograniczona do podanej w ofercie.. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
4. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Roztoczańskiego Zacisza(parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.
5. Roztoczańskie Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.
6. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
7. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie do Właściciela.

IV. Użytkowanie Domków podczas pobytu
1. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu  będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie Roztoczańskiego Zacisza.
3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domkach zabrania się:

  • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
  • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, używania świec.
  • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym.
  • nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.

6. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.
7. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, opróżnienia koszów na śmieci. Pozostawienia rażącego bałaganu skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania Domku.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
9 .Na terenie posesji obowiązuje segregacja śmieci. Na zewnątrz znajdują się pojemniki na właściwe odpady.

V. Postanowienia końcowe 4
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
2. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego